Registration No.: 53215489D

အယ္ဒီတာ့စကား

ကေလးႏွင့္ ဖတ္စရာစာ

ေယဘုုယ်ဆိုုရေသာ္ လူတိုုင္းလိုုလိုု ငယ္စဥ္က စာသင္ခဲ့ၾကဖူးသည္။

စာကိုု လံုုး၀မသင္ခဲ့ရသျဖင့္ စာမတတ္ၾကသူ အနည္းငယ္ရွိၾကသကဲ့သိုု႔ ေသစာရွင္စာေလာက္သာ တတ္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။

မည္သိုု႔ဆိုုေစ အနည္းဆံုုး ၇ တန္း ၈ တန္း အထိ စာမ်ားမ်ားသင္ခဲ့ တတ္ခဲ့ၾကသူမ်ားကား မရွားလွ ေပ။

သိုု႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုုင္ငံသည္ စာတတ္သူမ်ားေသာနိုုင္ငံတစ္နိုုင္ငံဟုု ဆိုုနိုုင္ပါ၏။

ျမန္မာနိုုင္ငံလြတ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္က တစ္နိုုင္ငံလံုုးမွာ စာတတ္ေျမာက္မႈ ၃၅% သာရွိခဲ့ရာမွ စာေရးသူကိုုယ္တိုုင္ပါ၀င္လုုပ္အားေပးခဲ့ဖူးေသာ ၁၉၆၄ ခုုႏွစ္က အရွိန္အဟုုန္ျမင့္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ ‘အ’သံုုးလံုုး စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ ၇၅% အထိ ခုုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တိုုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

စာဖတ္တတ္သူမ်ားလာေသာအခါ စာဖတ္သူအေရအတြက္လည္း မ်ားလာပါသည္။

ထိုုအခါ မ်ားျပားသည့္စာဖတ္သူအေရအတြက္ႏွင့္ေလ ွ်ာ္ညီေသာ စာေပထုုတ္မႈလိုုအပ္လာေတာ့ သည္။ စာေပ ထုုတ္လုုပ္မႈဟုုဆိုုရာတြင္ လူႀကီးမ်ားအတြက္သာမဟုုတ္မူပဲ ကေလးႏွင့္ လူငယ္စာ ဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ပါ စာေပမ်ား စာအုုပ္မ်ား အလံုုအေလာက္ရွိရန္ လိုုအပ္လာေတာ့၏။

ယင္းစာဖတ္ပရိသတ္အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးႏွင့္စာေပထုုတ္လုုပ္မႈပမာဏကိုု တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့ လာၾကည့္ပါက ကေလးမ်ားအတြက္ဖတ္စရာစာမွာ ယခုုအခါ မဆိုုသေလာက္နည္းပါးေနသည္ကိုု စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႔ရွိရပါမည္။ နိုုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ အားထားၾကရမည့္ ကေလးလူငယ္မ်ား သည္ သူတိုု႔၏ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေက်ာင္းဖတ္စာအုုပ္မွလြဲၿပီး အျခားဖတ္စရာစာအုုပ္ဟူ၍ အလြန္ပင္ နည္းပါးခဲ့ၾကရရွာသည္။

အခ်ိဳ ႔ ရွိေနေသာကေလးစာအုုပ္မ်ားမွာလည္း စာအုုပ္ေစ်းႏႈန္းအလြန္ႀကီးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ မိဖမ်ား စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ လက္လွမ္း၍မမီျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းအခက္အခဲကိုု နိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရမွ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုုးေပးသင့္ပါသည္။ 

စာေရးသူတိုု႔ ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကမူ လူႀကီးမ်ားအတြက္ဖတ္စရာ စာအုုပ္အမ်ိဳးအစား အ ေျမာက္အမ်ားထြက္ရွိခဲ့သလိုု ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေတဇရုုပ္စံုု၊ ေရႊေသြး၊ မိုုး ေသာက္ပန္း၊ ရႊင္ၿပံဳး အစရွိေသာ ဖတ္စရာ မွတ္စရာစာေစာင္ႏွင့္ဂ်ာနယ္စာအုုပ္အမ်ိဳးအစား မ်ား စြာထြက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ဖန္ ကေလးကဗ်ာစာအုုပ္မ်ား၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ကာတြန္းရုုပ္စံုု လံုုးခ်င္းစာအုုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ ၅၅၀ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးစာအုုပ္မ်ားလည္း ထြက္ရွိခဲ့ ေသးသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွလည္း ကေလးႏွင့္လူငယ္ဆိုုင္ရာ စာေပဗိမာန္ႏွင့္အမ်ိဳးသားစာေပဆုုမ်ား ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမင့္ေပးအပ္လ်က္ ကေလးႏွင့္လူငယ္ဆိုုင္ရာစာေကာင္းေပမြန္မ်ားကိုု လူထုုထံအေရာက္ က်ယ္က်ယ္ပ်ံ ႔ပ်ံ ႔ ပိုု႔ေပးနိုုင္ခဲ့သည္။

စာမွ အတတ္ပညာ အသိပညာမ်ားရရွိနိုုင္သကဲ့သိုု႔ စာေပမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာမႈမ်ား၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈ မ်ား၊ ကိုုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈမ်ားရရွိနိုုင္ေပရာ စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးတင့္နိုုင္ပါမည္။

 

အယ္ဒီတာ

“ေဒါင္းမင္း”စာေပ   

စင္ကာပူနိုင္ငံ။

E-mail: editor@daunmin.com


ဘာသာျပန္စာအုုပ္မ်ား

ျမန္မာလူမ်ိဳးအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စာဖတ္သည္ကိုု ၀ါသနာပါၾက၏။ စာဖတ္ရန္ႏွစ္သက္ၾက၏။

ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းစာႏွင့္ ေသစာရွင္စာေလာက္သာ တတ္ၾကသူမ်ားေကာ ေက်ာင္းစာေကာင္းေကာင္းတတ္ၾကသူ မ်ားပါ စာအုုပ္စာေစာင္တစ္ခုုခုုကိုုေတြ႔က ေကာက္ၿပီးယူဖတ္ၾကေလ့ရွိ၏။

သတင္းစာကိုု ဖတ္သည္။ ဘုုရားစာကိုု ဖတ္သည္။ သႀကၤန္စာႏွင့္ေဗဒင္ေဟာစတမ္းမ်ားလည္း ဖတ္ၾကသည္။ က ဗ်ာဖတ္သည္။ ၀တၲဳတိုု ၀တၲဳရွည္ဖတ္သည္။ ေဆာင္းပါး ျပဇတ္မ်ားလည္း ဖတ္ၾကသည္။ သည့္အျပင္ ဘာသာျပန္ စာအုုပ္မ်ားကိုုလည္း ႏွစ္သက္စြဲလန္းစြာ ဖတ္တတ္ၾကပါေသးသည္။

 

ျမန္မာျပည္တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လိုု မဖတ္နိုုင္ေသာ မဖတ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္ မ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္စာအုုပ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္ဟုု ဆိုုနိုုင္ပါသည္။ မူလက မည္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ ပင္ ေရးသားထားေစကာမူ ျမန္မာဘာသာျပန္စာေရးဆရာအမ်ားစုု (အားလံုုးလိုုလိုု)က အဂၤလိပ္ဘာသာမွသာ ျပန္ ဆိုုၾကေလ့ရွိသည္။

 

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကာလကတည္းကပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘာသာျပန္စာအုုပ္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေနာက္ပိုုင္တြင္မူ ဘာသာျပန္စာအုုပ္မ်ား အမ်ားအျပား ထြက္ရွိလာခဲ့ေလသည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီးဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုုန္ၿမိဳ ႔ ျပည္လမ္းရွိ ဆိုုရန္တိုုဗီလာအေဆာက္ အအံုုတြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစည္းအေ၀း အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ..

 

“စာအုုပ္မ်ား ထုုတ္ေ၀ေရးကိစၥတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာလူထုုလက္သိုု႔ ေပါက္ေရာက္နိုုင္ေသာ ဘာသာျပန္စာေပမ်ား ထုုတ္ေ၀ေရးကိုု အာရံုုျပဳသင့္ၾကသည္။ ဘာသာျပန္ဌာနႀကီးတခုုကိုု ကၽြန္ပ္တိုု႔ဖြင့္လွစ္သင့္ၾကသည္။“ ဟုု တိတိ လင္းလင္း မိန္႔မွာၾကားပါသည္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔မွာခဲ့ၿပီး ၃ လခန္႔အၾကာျဖစ္ေသာ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုုင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္း (စာေပဗိမာန္) ကိုု စတင္တည္ေထာင္နိုုင္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ေနာင္တြင္ စာေပဗိမာန္မွ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳကာ ဘာသာျပန္စာေပ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးလ်က္ “ဘာသာျပန္ စာေပစာတမ္းမ်ား”စာအုုပ္မ်ားကိုု အတြဲမ်ားစြာပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။

 

ထိုုစဥ္က နဂါးနီစာေပမွ ဘာသာျပန္ထုုတ္ေ၀ေသာ အိုုင္းရစ္သူပုုန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ‘မိုုက္ကယ္ေကာလင္း'၊ ‘ဒင္ဘ ရင္း’၊ ‘ကိုုယ္ေပ်ာက္စစ္သား'၊ ‘လက္သီးပုုန္း'၊ ‘ဆင္ဖိန္း'၊ 'သင္းထိုုက္ႏွင့္သင္းကံ' အစရွိေသာစာအုုပ္မ်ားကိုုဖတ္ၿပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားတြင္ ၿဗိတိသ ွ်ကိုုလိုုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား တစ္ဖြားဖြားေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ နည္းဆိုုရေသာ္ ဘာသာျပန္စာေပသည္ ကိုုလိုုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း မႈမ်ားတြင္ တစ္တတ္တစ္အားပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

 

တစ္ဖန္ ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္းတြင္ ဘာသာျပန္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ ဆရာသခင္ဘေသာင္း၏ 'ပန္းသာ မစာဥ'၊ ဆရာပီမိုုး နင္း၏ 'သူရဲေကာင္းသံုုးေယာက္' ႏွင့္ ဆရာေရႊဥေဒါင္း၏ 'အိုုင္ဗင္ဟိုု' စာအုုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာစာေပတြင္ ေတာ္၀င္ ဘာသာျပန္လက္ရာစာအုုပ္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၀ ခုုႏွစ္က မင္းသုု၀ဏ္၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ေမာင္ထင္၊ ဦးထင္ႀကီး၊ ဦးခင္ေဇာ္၊ သခင္ဘေသာင္း၊ ဦးတင္ဧ၊ ဇ၀န၊ ဦး၀င္းေဖ၊ မွဴးတင္ႏွင့္ တက္တိုုးတိုု႔ ပါ၀င္ေရးသားၾက သည့္ "ဘာသာျပန္စာေပ” အမည္ရွိစာအုုပ္ကိုု စာေပဗိမာန္ကပင္ ထုုတ္ေ၀ခဲ့ပါေသးသည္။

 

ဤစာေရးသူကိုုယ္တိုုင္ပင္ ငယ္စဥ္က စာေပမ်ားဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့စဥ္တြင္ အျခားေသာစာေပအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အ တူ ဘာသာျပန္စာေပမ်ားကိုု လက္လွမ္းမီသ၍အေတာ္မ်ားမ်ားဖတ္ရႈနိုုင္ခဲ့ပါသည္။ ဘာသာျပန္စာအုုပ္မ်ား တြင္ ၀တၲဳအတိုုအရွည္ ကဗ်ာႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုု အဓိကအားျဖင့္ ဖတ္ခဲ့ျဖစ္၏။ ျမန္မာ့ဆိုုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ ဆိုုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္နိုုင္ငံမ်ားမွ ဘာသာျပန္စာေပမ်ားကိုု ပိုုၿပီးဖတ္ခဲ့ျဖစ္၏။ တစ္ဖန္ တိုုးတက္ေသာ လက္၀ဲယိမ္း လူငယ္စာေရးဆရာမ်ားကလည္း ဆိုုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္စာေပမ်ားကိုု မဂၢဇင္း မ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘာသာျပန္ေရးသားခဲ့ၾကပါသည္။

 

ကမၻာ့ေက်ာ္ရုုရွားစာေရးဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လီယိုုေတာလ္စတိြဳင္း၏ “စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”၊ မကၠဇင္ ေဂၚကီ၏ “အေမ”၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီဘာသာျပန္သည့္  နိုုင္ငံျခား၀တၲဳတိုုမ်ား စသျဖင့္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္ေရးသားၿပီး အမ်ိဳးသားစာေပဆုုရရွိခဲ့ေသာ အေမရိကန္စာေရးဆရာမ မာဂရက္မစ္ခ်ယ္၏ေလရူး သုုန္သုုန္၊ ဆရာေမာင္ဆုုရွင္ ဘာသာျပန္ေရးသားၿပီး အမ်ိဳးသားစာေပဆုုရခဲ့ေသာကမၻာ့ေက်ာ္စာေရးဆရာ ႀကီး အားနက္စ္ဟဲမင္းေ၀း၏ ပင္လယ္ျပာႏွင့္တံငါအိုု စာအုုပ္မ်ားသည္လည္း ဘာသာျပန္စာဖတ္ပရိသတ္၏ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာျပန္စာအုုပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

သိုု႔ျဖစ္ေပရာဘာသာျပန္စာအုုပ္မ်ားကိုု ျပန္ဆိုုေရးသားခဲ့ၾကေသာ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းဘာသာျပန္စာအုုပ္ မ်ားအား ေရြးျခယ္ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေ၀ေပးခဲ့ၾကသည့္ ထုုတ္ေ၀သူမ်ားအားလံုုးအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိရပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ

“ေဒါင္းမင္း”စာေပ   

စင္ကာပူနိုင္ငံ။

E-mail: editor@daunmin.com


ဘယ္စာကို ေမာင္ ဘယ္လိုဖတ္မလို႔တုန္း

ယခုစာကို မေရးခင္ေလးမွာ သီခ်င္းစာသားအေနျဖင့္ေကာ ရွင္ျပဳပြဲမ်ားတြင္ ရွင္ေလာင္းလွည့္ေသာ အခါ 'သွ်ိဳး' လိုက္ရတုအေနျဖင့္ပါ ၾကားရတတ္သည့္စာသားေလးကို အမွတ္မထင္ သတိရလိုက္မိ ပါသည္။

'ဘယ္စာကို ဘယ္ႏွ၀ါ ေမာင္ သင္မတုန္း' ဟူ၍။

 

သို႔ျဖစ္ရာ ယခုစာ၏ေခါင္းစဥ္ေလးကို အထက္ကစာသားအား သံေယာင္လိုက္ၿပီး 'ဘယ္စာကို ေမာင္ ဘယ္လိုဖတ္မလို႔တုန္း' ဟု အမည္ေပးလိုက္ရသည္။

 

 

စာလိုေရးၿပီးေျပာရလွ်င္ မည္သည့္စာေပမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ဖတ္ရႈပါမည္နည္းဟု ဆိုနိုင္ေလသည္။

 

စာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကရာတြင္ မိမိႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ မိမိစိတ္၀င္စားေသာ စာမ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို စာ ေကာင္းေပမြန္မ်ားျဖစ္ဖို႔လည္း အလြန္အေရးႀကီးေလသည္။ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားက အဆံုးအမ မ်ားေပးသည္။ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားေပးသည္။ အသိအလိမၼာကို တိုးပြားေစသည္။ စိတ္ဓာတ္ အင္အားကို ျမွင့္တင္ေပးနိုင္သည္။ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ လူ ေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္ေစရန္ မ်ားစြာမွ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေလသည္။

 

တစ္ဖန္ မိမိဖတ္ခ်င္သည့္စာကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးျခယ္ျခင္း၊ စာေကာင္းေပမြန္ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္ ျပည့္စံုမႈ မရွိေသးေပ။ မိမိဖတ္ရႈလိုေသာ ကဗ်ာ ၀တၱဳ ျပဇာတ္ ေဆာင္းပါး အစရွိသည့္စာေပမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု အက်ိဳးရွိစြာ ဖတ္တတ္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္လွ၏။

 

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 'ဗုဒၶ သို႔မဟုတ္ အနိႈင္းမဲ့''ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္' အစရွိသည့္စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သူ ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္က စာဖတ္သူအမ်ိဳးအစားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခား ေျပာျပခဲ့သည္ကို မွတ္သားရဖူးသည္။

 

စာဖတ္သူမ်ားကို အမ်ိုဳးအစားခြဲျခားလ်င္ စာကို ေနာက္က လိုက္၍ဖတ္သူ ၊ စာကို ရင္ေဘာင္ တန္း၍ ဖတ္သူ ၊ စာကို ေရွ႕က ႀကိဳ၍ဖတ္သူ.. ဟူ၍ သံုးမ်ိုုဳး ခြဲနုိင္ေႀကာင္းေတြ႕ရသည္

စာကို ဖတ္ေသာအခါ စာ၏သဒၵ ါအနက္ကိုသာသိၿပီး သဒၵ ါနက္အတိုင္ း ခံယူက်င့္သံုးေသာ စာ ဖတ္သူမ်ားကို စာကို ေနာက္က လိုက္၍ဖတ္သူမ်ားအမိ်ဳးအစား၌ ထည့္သြင္းပါသည္။

 

စာ၏သဒၵ ါ အနက္ကို ေဖာက္ထြင္း၍ စာေရးသူ၏ ေစတနာ ၊ စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ စာေရး သူ၏နွလံုးသြင္းကိုသိၿပီး ယင္းအတိုင္း ခံယူက်င့္သံုးေသာ စာဖတ္သူမ်ားကို စာကို ရင္ေဘာင္တန္း ၍ဖတ္သူမ်ားအမ်ိဳးအစား၌ ထည့္သြင္းပါသည္။

စာေရးသူ၏ ေစတနာ ၊ စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ စာေရးသူ၏နွလံုးသြင္းကို ထြင္းေဖာက္၍ စာ ၏ အနတၱအနက္တိုင္ေအာင္သိၿပီး ယင္းအတိုင္း ခံယူက်င့္သံုးေသာ စာဖတ္သူမ်ားကို စာကို ေရွ႕ က ႀကိဳ၍ဖတ္သူမ်ား အမ်ိဳးအစား၌ ထည့္သြင္းပါသည္။

 

စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသည္ မည္သည့္စာဖတ္သူအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကို သတိ ျပဳၾကေစခ်င္ပါသည္။

 

အသက္ရွင္ေရးႏွင့္ အားအင္ရွိေစေရးတို႔အတြက္ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ၾကရာတြင္ ၀မ္း၀ လွ်င္ၿပီးေကာဆိုၿပီး ပါးစပ္အထဲသို႔ အစားအစာထိုးသြင္းကာ အေလာသံုးဆယ္ ၿမိဳခ်ရံုျဖင့္မၿပီးပဲ မိမိ စားေသာအစားအစာ၏အရသာကို သိရွိခံစားတတ္ဖို႔လိုအပ္သလို မိမိ၏၀မ္းအတြင္း၌ အစားအစာ မ်ား ေကာင္းစြာေက်ညက္မႈရွိေစရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးၿပီး ၀ါးရမည္လည္းျဖစ္သည္။

 

အလားတူစြာပင္ စာကိုဖတ္ၾကရာတြင္လည္း စာကို ၿပီးၿပီးေကာ အေပၚယံမွ် ဖတ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပဲ စာမွေပးသည့္ ရသကိုခံစားလ်က္ စာ၏ဆိုလိုရင္းအနက္ကို ေကာင္းစြာထိုးထြင္းသိရွိနားလည္နိုင္ ေစရန္ ေက်ညက္စြာ ဖတ္ရႈဖို႔ လိုအပ္သည္ျဖစ္၏။ မိမိဖတ္ေသာစာအမ်ိဳးအစားကိုလိုက္ၿပီး တစ္စံု တစ္ရာေသာ အားထုတ္မႈျပဳပါမွ စာဖတ္ရက်ိဳးနပ္မည္ကို သတိခ်ပ္အပ္ေပသည္။

 

စာဖတ္ခ်င္သူတိုင္း စာေပကို ခ်စ္ျမတ္နိူးၾကသူတိုင္း စာဖတ္တတ္ၾကေစခ်င္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ

“ေဒါင္းမင္း”စာေပ   

စင္ကာပူနိုင္ငံ။

E-mail: editor@daunmin.com

 

စာဖတ္ေသာ ၀ါသနာ

လူတို႔၌ ၀ါသနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ၾက၏။

အခ်ိဳ ႔က အားကစားေလ့က်င့္လိုက္စား မႈ ၀ါသနာပါသည္။ အခ်ိဳ ႔က သီခ်င္းဆို ၀ါသနာပါသည္။ အခ်ိဳ ႔က ကခုန္ဖို႔ ၀ါသနာပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ က အခ်က္အျပဳတ္မွာ ၀ါသနာပါသည္။ အခ်ိဳ ႔က သစ္ပင္ပန္းပင္စိုက္တာ ၀ါသနာပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ က စာဖတ္စာေရးရန္ ၀ါသနာပါသည္။

အမွန္မူ လူတစ္ဦးတြင္ ၀ါသနာထံုမႈ တစ္ခုမက ရွိနိုင္ေလသည္။ သို႔တေစ ၀ါသနာတစ္ခုတည္းကို သာ ထူးထူးျခားျခား စြဲလမ္းႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းလည္း ရွိတတ္ေသး၏။

မိမိသည္ ကနဦးက စာဖတ္၀ါသနာ အထူးပါခဲ့သည္။ စာဖတ္မ်ားရာမွ စာမ်ားကို စမ္းၿပီးေရးလာခဲ့ ျပန္၏။ ထို႔ေနာက္ စာမ်ားကို ဆက္တိုက္ပို၍ေရးျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာဟူေသာအမည္တစ္လံုးကို ႏွစ္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ႀကီး ခံယူမိခဲ့၏။ သည္အခါမွာ စာဖတ္ျခင္းတြင္ ေပ်ာ္ေမြ ႔လာခဲ့၏။ စာေရးျခင္းတြင္ လည္း ႏွစ္ၿမိဳ ႔လာခဲ့၏။ ေနာင္တြင္ စာမဖတ္ရ မေနနိုင္သလို စာမေရးရ မေနနိုင္ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့ သည္။    

စာဖတ္ရႈရသည့္အရသာႏွင့္ စာေပေရးသားရေသာအရသာတို႔ သည္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ္လည္း မတူ ညီသည္မ်ား ရွိေနၾကသည္။ စာဖတ္သူအေရအတြက္က စာေရးသူအေရအတြက္ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ မ်ားေလသည္။ စာဖတ္ၾကသူတိုင္း စာမေရးၾကေသာ္လည္း စာေရးၾကသူတိုင္းကမူ စာမ်ား မ်ားဖတ္ဖို႔ လိုေလသည္။ စာေရးၾကသူမ်ားသည္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၾကျခင္းျဖင့္ စာေရးသားရန္ ကုန္ ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ရရွိနိုင္သကဲ့သို႔ စာေရးလိုေသာလံႈ႔ေဆာ္ခံစားစိတ္လည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ 

၀ါသနာဆိုသည္မွာ မိမိလုပ္ခ်င္ေသာ လုပ္ရန္စိတ္ခ်မ္းသာေသာ အခ်ိန္ၿဖံဳး၍ေကာင္းေသာအရာျဖစ္ သကဲ႔သို႔ မိမိအား တစ္စံုတစ္ရာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္းလည္း ရွိေစတတ္ေသးသည္။ ၀ါသနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကရာတြင္ စာဖတ္ျခင္းသည္ လူအမ်ားစုမွာရွိတတ္ေသာ အေကာင္းဆံုး၀ါသနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္းတြင္ လူငယ္လူႀကီးဟူ၍ အပိုင္းအျခား မရွိပါေခ်။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကာတြန္း ပံုျပင္ ဆံုးမစာ အစရွိသည့္စာမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လူႀကီးမ်ားအတြက္မူ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓ ေလ့ထံုးစံ၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး၊ ရာဇ၀င္၊ သမိုင္း၊ သိပၸံ ၀ိဇၨာ၊ ၀တၱဳတို ၀တၱဳ ရွည္၊ ျပဇာတ္၊ ကဗ်ာ စသျဖင့္ ဖတ္စရာစာအုပ္ စာေစာင္ မဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္မ်ား အေၿမာက္အမ်ားရွိ ေနၾကသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ စာဖတ္ေသာ၀ါသနာရွိဖို႔ျဖစ္သည္။

ယင္းစာဖတ္ေသာ၀ါသနာရွိပါကလည္း မိမိ၏စိတ္အင္အားႏွင့္ အသိပညာစြမ္းအားမ်ား ႀကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳးသန္စြမ္းလာေစေရးအတြက္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာစာမ်ားကို မျဖစ္မေနဖတ္ၾကဖို႔ အားထုတ္ ၾကရေပမည္။

 

အယ္ဒီတာ

“ေဒါင္းမင္း”စာေပ   

စင္ကာပူနိုင္ငံ။

E-mail: editor@daunmin.com